Przejdź do treści
Strona główna » INFO na temat „żeglarza jachtowego”.

INFO na temat „żeglarza jachtowego”.

Patent żeglarza jachtowego.

Patent żeglarza jachtowego.

 Uprawnienia:

Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych:
1) po wodach śródlądowych;
2) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm
od brzegu, w porze dziennej.

Zakres wiedzy i umiejetności na stopień ŻEGLARZA JACHTOWEGO.

1. Wiedza teoretyczna:
1) budowa jachtów, w tym:
a) zasady obsługi instalacji jachtowych,
b) obsługa silnika jachtowego;
2) teoria żeglowania, w tym:
a) kursy jachtu względem wiatru,
b) wiatr rzeczywisty i pozorny,
c) praca żagli oraz działanie steru,
d) siły działające na jacht,
e) stateczność jachtu,
f) żegluga w trudnych warunkach pogodowych;
3) zasady eksploatacji oraz manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku;
4) podstawy locji, w tym:
a) znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,
b) mapy i przewodniki,
c) drogi wodne i budowle hydrotechniczne;
5) wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:
a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
b) wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,
c) działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,
d) ratowanie człowieka za burtą,
e) udzielanie pierwszej pomocy,
f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,
g) sztrandowanie;
6) wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:
a) skala prędkości wiatru,
b) zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
c) komunikaty meteorologiczne;
7) pomoce nawigacyjne;
8) ochrona wód przed zanieczyszczaniem;
9) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych;
10) etykieta jachtowa ? zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie.

2. Umiejętności praktyczne:
1) manewry pod żaglami w zakresie:
a) optymalnego doboru żagli do panujących warunków,
b) prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
c) sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od
boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm ?człowiek za burtą?;
2) manewry jachtem żaglowym na silniku w zakresie:
a) kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach,
b) umiejętność prowadzenia jachtu żaglowego na silniku przy spotkaniu z innym jachtem,
c) alarm ?człowiek za burtą?;
3) kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie
do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht;
4) praca w charakterze członka załogi:
a) wykonywanie poleceń prowadzącego jacht,
b) odpowiadanie na komendy,
c) zachowanie się w czasie alarmu ?człowiek za burtą?;
5) prace bosmańskie:
a) umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich,
b) podstawowe prace przy obsłudze urządzeń i instalacji jachtowych.

Warunki ktore trzeba spełnić do uzyskania patentu zeglarza jachtowego:

Patent żeglarza jachtowego uzyskuje osoba, która:
1) ukończyła 14. rok życia;
2) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Przebieg egzaminu.

1. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
2. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części.
3. Część teoretyczna egzaminu na patent żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego ma formę pisemną i składa
się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami przygotowanymi przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu
patentowi zakresu wymagań egzaminacyjnych. Egzaminowany ma 90 minut na udzielenie odpowiedzi.
4. Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego na patent żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego uważa się
uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście.
5. Część teoretyczna egzaminu na patent jachtowego sternika morskiego oraz motorowodnego sternika morskiego ma
formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami oraz zadania nawigacyjnego przygotowanych
przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi zakresu wymagań egzaminacyjnych. Egzaminowany
ma 120 minut na udzielenie odpowiedzi oraz rozwiązanie zadania.
6. Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego na patent jachtowego sternika morskiego oraz motorowodnego sternika
morskiego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście oraz prawidłowe rozwiązanie zadania nawigacyjnego.
7. Część teoretyczna egzaminu na patent mechanika motorowodnego, licencję na holowanie narciarza wodnego lub
innych obiektów pływających oraz holowanie statków powietrznych ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego
wyboru z 25 pytaniami przygotowanymi przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi lub licencji
zakresu wymagań egzaminacyjnych. Egzaminowany ma 30 minut na udzielenie odpowiedzi.
8. Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego na patent mechanika motorowodnego, licencję na holowanie narciarza
wodnego lub innych obiektów pływających oraz holowanie statków powietrznych uważa się uzyskanie 20 prawidłowych
odpowiedzi w teście.
9. Przewodniczący komisji sprawuje ogólny nadzór nad przebiegiem egzaminu teoretycznego; stały dyżur na sali egzaminacyjnej
pełni co najmniej jedna osoba ze składu komisji.
10. Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych przez komisję elementów egzaminacyjnych określonych
indywidualnie dla każdego zdającego przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi lub licencji
zakresu wymagań egzaminacyjnych. W przypadku egzaminu na patent żeglarza jachtowego, jachtowego sternika morskiego,
sternika motorowodnego oraz motorowodnego sternika morskiego w ramach części praktycznej są sprawdzane
wybrane elementy dotyczące manewrowania jachtem.
11. Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych
przez egzaminatora do wykonania. W trakcie części praktycznej egzaminu dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle
wykonanego elementu.
12. Zestawy zadań do wykonania w ramach egzaminu praktycznego i pytań egzaminacyjnych na egzaminie teoretycznym
zatwierdza przewodniczący komisji, opatrując każdy z nich datą, podpisem i pieczątką imienną.
13. Zadania i pytania egzaminacyjne są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających
ich nieuprawnione ujawnienie.

W przypadku niezaliczenia egzaminu można ponownie przystąpić do egzaminu po powtórnym uiszczeniu opłaty
egzaminacyjnej.
2. Egzamin jest powtarzany w całości.
3. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie osoba, która uiściła opłatę za egzamin, może
przystąpić do egzaminu w innym terminie wyznaczonym przez komisję egzaminacyjną.