Przejdź do treści
Strona główna » Program egzaminów na stopnie żeglarskie od sezonu 2013

Program egzaminów na stopnie żeglarskie od sezonu 2013

Zakres wymagań egzaminacyjnych na polskie patenty żeglarskie

zgodnie z: ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)
z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej

Zakres wymagań egzaminacyjnych na polskie patenty żeglarskie

zgodnie z: ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)
z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej

Zakres wiedzy i umiejetności na stopień ŻEGLARZA JACHTOWEGO.

1. Wiedza teoretyczna:
1) budowa jachtów, w tym:
a) zasady obsługi instalacji jachtowych,
b) obsługa silnika jachtowego;
2) teoria żeglowania, w tym:
a) kursy jachtu względem wiatru,
b) wiatr rzeczywisty i pozorny,
c) praca żagli oraz działanie steru,
d) siły działające na jacht,
e) stateczność jachtu,
f) żegluga w trudnych warunkach pogodowych;
3) zasady eksploatacji oraz manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku;
4) podstawy locji, w tym:
a) znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,
b) mapy i przewodniki,
c) drogi wodne i budowle hydrotechniczne;
5) wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:
a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
b) wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,
c) działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,
d) ratowanie człowieka za burtą,
e) udzielanie pierwszej pomocy,
f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,
g) sztrandowanie;
6) wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:
a) skala prędkości wiatru,
b) zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
c) komunikaty meteorologiczne;
7) pomoce nawigacyjne;
8) ochrona wód przed zanieczyszczaniem;
9) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych;
10) etykieta jachtowa ? zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie.

2. Umiejętności praktyczne:
1) manewry pod żaglami w zakresie:
a) optymalnego doboru żagli do panujących warunków,
b) prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
c) sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od
boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm ?człowiek za burtą?;
2) manewry jachtem żaglowym na silniku w zakresie:
a) kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach,
b) umiejętność prowadzenia jachtu żaglowego na silniku przy spotkaniu z innym jachtem,
c) alarm ?człowiek za burtą?;
3) kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie
do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht;
4) praca w charakterze członka załogi:
a) wykonywanie poleceń prowadzącego jacht,
b) odpowiadanie na komendy,
c) zachowanie się w czasie alarmu ?człowiek za burtą?;
5) prace bosmańskie:
a) umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich,
b) podstawowe prace przy obsłudze urządzeń i instalacji jachtowych.

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA STOPIEŃ jachtowego sternika morskiego

1. Wiedza teoretyczna:
1) jachty żaglowe morskie, w tym:
a) eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń jachtu oraz ocena ich stanu technicznego,
b) obsługa przyczepnych i stacjonarnych silników spalinowych;
2) locja, w tym:
a) oznakowanie nawigacyjne,
b) morskie pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł),
c) znaki i skróty stosowane na mapach,
d) podstawowa znajomość układu tablic pływów i prądów pływowych,
e) przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu;
3) nawigacja, w tym:
a) jachtowe urządzenia nawigacyjne (sondy, odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej, wskaźniki wielofunkcyjne
itp.),
b) podstawy nawigacji terestrycznej,
c) nawigacja zliczeniowa;
4) meteorologia, w tym:
a) podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystanie,
b) radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych;
5) sygnalizacja i łączność, w tym:
a) sygnalizacja wzywania pomocy, procedury GMDSS, wykorzystanie środków pirotechnicznych oraz radiostacji
VHF,
b) sygnały ostrzegawcze;
6) ratownictwo, w tym:
a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
b) postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji lub wypadku,
c) przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania,
d) udzielanie pierwszej pomocy i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym oraz łodzią
zabezpieczenia ratowniczego,
e) ?człowiek za burtą? na morzu,
f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,
g) sztrandowanie;
7) planowanie rejsu, z uwzględnieniem:
a) ograniczeń wyjścia i wejścia do portu,
b) odległości i czasu trwania rejsu,
c) ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu,
d) przygotowania załogi i jachtu;
8) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

2. Umiejętności praktyczne:
1) manewry pod żaglami w zakresie:
a) optymalnego doboru żagli do panujących warunków,
b) prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
c) sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od
boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm ?człowiek za burtą?;
2) manewry na silniku na jachcie morskim wyposażonym w silnik zapewniający uzyskanie prędkości nie mniejszej niż
4 węzły w zakresie:
a) kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach,
b) alarm ?człowiek za burtą?;
3) kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie
do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht.

3. Egzamin na patent jachtowego sternika morskiego dla osób, które nie posiadają patentu żeglarza jachtowego, obejmuje zakres wiedzy teoretycznej określonej w częściach I i II.

 

[cennik] [warunki] [terminy]