Przejdź do treści
Strona główna » Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach Akademii

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach Akademii

Warunki regulujące zawieranie umowy uczestnictwa w imprezach.

Warunki regulujące zawieranie umowy uczestnictwa w imprezach.

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach ? Warszawskiej Akademii Żeglarskiej? 

Przepisy podstawowe.

1.  Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy o udział w imprezie i każdy Uczestnik winien zapoznać się z nimi przed dokonaniem zgłoszenia swojego udziału.
W celu dokonania zgłoszenia na imprezę należy wysłać, potwierdzony zwrotnie formularz elektroniczny zgłoszenia (UMOWA – Karta Kwalifikacyjna) lub dokonać zgłoszenia osobiście wypełniając formularz pisemnie. Umowa zawierana jest na imprezę w konkretnym terminie, który może podlegać zmianie wyłącznie za zgodą Organizatora jeżeli pozwalają na to możliwości.

2.  Akceptacja warunków, dokonanie zgłoszenia i dokonanie przedpłaty stanowiącej minimum 40% kosztów stałych imprezy jest umową pomiędzy Warszawską Akademią Żeglarską  ?SIMKO? z  siedzibą w Warszawie przy ul. Słodowiec 3/25,  reprezentowaną przez Marcina Kobyleckiego, dalej zwana Organizatorem, a Uczestnikiem imprezy lub innymi osobami objętymi zgłoszeniem. Za chwile zawarcia umowy uznaje się datę dokonania przedpłaty lub przekazania Umowy – karty kwalifikacyjnej w zależności od tego co nastąpiło później.

3.  Uczestnik deklaruje, że jego stan zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału w imprezie będącej przedmiotem umowy.

4.  Zawarcie umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga dodatkowo pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

5.  Warunkiem wzięcia udziału w imprezie jest: – akceptacja ?szczegółowych warunków imprezy? zawartych w jej opisie, a dostępnych w formie materiałów drukowanych lub za pośrednictwem internetu na stronie wiatr.waw.pl.; – dostarczenie Organizatorowi podpisanej karty kwalifikacyjnej; – całkowite opłacenie imprezy w ustalonym terminie oraz stosowanie się do wewnętrznego regulaminu o ile taki jest przewidziany, a w tym regulaminów obiektów na terenie, których impreza jest realizowana.

6.  Uczestnik powinien się stawić w miejscu, dniu i godzinie rozpoczęcia imprezy z dowodem dokonania przedpłaty lub należnością za imprezę.

7.  W czasie trwania imprezy Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek kierownika imprezy, mającego na względzie jej właściwą realizację. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie trwania imprezy, jeżeli Uczestnik utrudnia sprawną realizację programu, ze szkodą dla innych Uczestników. W takim przypadku zerwanie umowy będzie obciążało Uczestnika.

8.  Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody powstałe z ich winy z wyłączeniem szkód powstałych w czasie szkolenia lub egzaminu na kursie, za które jest odpowiedzialny instruktor lub egzaminator. W wypadkach szczególnych, odpowiedzialność ta może być ograniczona do wysokości kaucji lub franszyzy, gdy dana szkoda jest ubezpieczona. Uczestnik pokrywa straty w miejscu wyrządzenia szkody.

9.  W przypadku, gdy wybrana przez Uczestnika oferta nie jest organizowana bezpośrednio przez Warszawską Akademię Żeglarską, Uczestnik oświadcza, że wie kto jest Organizatorem imprezy, akceptuje jej warunki oraz oświadcza, że do tego Organizatora będzie kierował ewentualne skargi i roszczenia.

10.  Umowa może być rozwiązana lub zmieniona za porozumieniem stron i wzajemną regulacją kosztów obu stron w każdym terminie przy czym za ostateczny termin wiążący strony uważa się datę zakończenia imprezy.

Odwoływanie imprez i zmiana programu.

11.  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany szczegółowych warunków umowy z przyczyn od niego niezależnych, o czym musi powiadomić Uczestnika przed rozpoczęciem imprezy, uzyskując jego aprobatę. Nie przyjęcie nowych warunków skutkuje zwrotem wniesionej opłaty. Zmiana programu nienaruszająca warunków szczegółowych nie jest uważana za odstąpienie od umowy, a realizacja wszystkich imprez żeglarskich ostatecznie uzależniona jest od pogody, przepisów lokalnych, uwarunkowań ludzkich i sprzętowo technicznych, a co za tym idzie może ulegać znacznym zmianom i modyfikacjom, a także ograniczeniom w trakcie trwania imprezy.

12.  Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy, a także przerwania jej z przyczyn od siebie niezależnych (siła wyższa, decyzja władz państwowych, itp.).

13.  W przypadku braku wymaganego minimum Uczestników WAŻ zastrzega sobie prawo odwołania imprezy najpóźniej na 5 dni przed jej rozpoczęciem o ile realizacja imprezy jest uzależniona od liczby zgłoszeń.

14.  W przypadku odwołania imprezy w trybie umownym, Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych kwot bez jakichkolwiek potrąceń, nie przysługują natomiast z tego powodu żadne odszkodowania ani odsetki.

Przepisy szczególne.

15.  Na imprezach kończących się egzaminem państwowym, stanowi on część niezależną danej imprezy i Uczestnik powinien zapoznać się z jego specyfiką, warunkami, miejscem organizacji, terminem i kosztem, a wszystkie ewentualne uwagi i skargi kierować bezpośrednio do Organizatora.

16.  Na imprezach zagranicznych Uczestnik winien posiadać ważne dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy oraz stosować się do przestrzegania przepisów celno-dewizowych obowiązujących w Polsce, krajach tranzytowych oraz w kraju docelowym. W przypadku zatrzymania Uczestnika na granicy nie przewiduje się zwrotu kosztów z tytułu niewykorzystanych świadczeń.

17.  Na imprezach o charakterze ?klubowym?, w tym w szczególności imprezach szkoleniowych i stażowych, uczestnicy są zobowiązani do solidarnego, aktywnego  uczestnictwa w rozwiązywaniu bieżących problemów oraz ponoszenia ?trudów? związanych z ich realizacją i przebiegiem, w porozumieniu z Organizatorem..

Warunki płatności.

18.  Koszt imprezy, forma jej rozliczania, przysługujące ulgi i refundacje oraz terminy płatności są opisane w szczegółowych warunkach każdej imprezy, z którymi Uczestnik powinien się zapoznać.

19.  Uczestnik zostaje umieszczony na stałej liście imprezy na wybrany termin po dokonaniu zgłoszenia i dokonaniu przedpłaty. Tryb dokonania zgłoszenia i wpłacania pozostałej należności jest określony w szczegółowych warunkach dla każdej imprezy oddzielnie. Samo zgłoszenie nie gwarantuje miejsca na imprezie a jedynie  pozycjonuje Uczestnika na liście chętnych na imprezę aż do chwili dokonania przedpłaty lub wyczerpania puli wolnych miejsc.

20.  Zapłata za zawarte za pośrednictwem Organizatora ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia, a także kosztów rezygnacji o ile takie były przewidziane w warunkach szczegółowych dokonywana jest w ramach otrzymanej przedpłaty.

21.  Po zawarciu umowy Uczestnikowi nie przysługują, ewentualne rabaty i promocje oferowane w późniejszym terminie.

22.  Obowiązek uiszczenia opłat szczególnych w trakcie trwania imprezy o charakterze wędrownym, (klimatyczne, kaucje, podatki, mapy, itp. ) wynikających z zastanych, nieplanowanych okoliczności spoczywa na Uczestniku o ile nie były one przewidziane w cenie imprezy.

23.  W przypadku opłat o charakterze innym niż ?cena stała? mogą być one pobierane przez przedstawiciela WAŻ, w trakcie trwania imprezy i rozliczane na zasadach przewidzianych w warunkach szczegółowych i regulaminach imprez.

24.  Cena imprezy może być podwyższona do 20 dni przed rozpoczęciem imprezy w stosunku do oferty z dnia podpisania zgłoszenia, w przypadku istotnego wzrostu kosztów:  -transportu, -kursu walut, -wzrostu opłat urzędowych, i o ile nie przekracza 10% ceny początkowej nie jest uważana za zmianę warunków umowy.

25.  W przypadku zmiany terminu imprezy za zgoda Organizatora po zawarciu umowy, będzie pobrana opłata manipulacyjna wysokości 50 zł. Przy czym warunkiem zmiany terminu jest dokonanie przedpłaty wysokości 100% ceny.

Rezygnacja Uczestnika z udziału w imprezie. 

Rezygnacja Uczestnika z imprezy   (odstąpienie od umowy) zostaje uznana za formalnie skuteczną w przypadku:

26.  – pisemnego oświadczenia, – niewykonania warunków szczegółowych, określonych umową a decydujących o uczestnictwie, w tym przede wszystkim niedotrzymanie  na czas terminu ostatecznej zapłaty za imprezę, a także nie stawienie się na imprezę w określonym terminie. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień wpływu stosownego oświadczenia lub dzień następujący po dacie, w której Uczestnik powinien dokonać wpłaty lub automatycznie gdy nie zostaną dotrzymane inne warunki zawarte w warunkach szczegółowych..

27.  W przypadku rezygnacji Uczestnika z przyczyn leżących po jego stronie, jest on zobowiązany do pokrycia szkody jaką poniósł Organizator na skutek rezygnacji z imprezy. W takim przypadku Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia od Uczestnika ?odstępnego?. Uczestnik który po dokonaniu przedpłaty odstępuje od umowy jest zobowiązany zwrócić Organizatorowi poniesione koszty w zależności od terminu rezygnacji wg. następujących zasad:
a. 50 zł/osob
ę ? jeżeli złożenie rezygnacji nastąpiło powyżej 45 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,

b. 40%-50% ceny imprezy ? jeżeli złożenie rezygnacji nastąpiło pomiędzy 45 a 25 dniem przed data rozpoczęcia imprezy,

c. 50% – 80% ceny imprezy ? jeżeli złożenie rezygnacji nastąpiło pomiędzy 25 a 10 dniem przed data rozpoczęcia imprezy,

d. 80% – 90% ceny imprezy ? jeżeli rezygnacja nastąpiła do 10 dni  przed dniem rozpoczęcia imprezy,

e. 90%-100% jeśli rezygnacja nastąpiła 1 dzień przed lub dniu rozpoczęcia imprezy. 

28.  W przypadku odstąpienia Uczestnika od umowy Organizator zwróci Uczestnikowi sumę przedpłaty pomniejszoną o wielkość naliczonego odstępnego. W przypadku gdy odstępne przekracza wartość
przedpłaty Uczestnik może zostać wezwany do wyrównania poniesionych kosztów przez Organizatora.

29.  Uczestnik rezygnujący z udziału w imprezie aby uniknąć dochodzenia  odstępnego może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z umowy na wskazaną przez siebie osobę, która zajmie na imprezie jego miejsce pod warunkiem, że osoba ta nie była wcześniej wpisana na listę Uczestników i nie zawarła swojej umowy uczestnictwa w tej imprezie.

30.  Prawo to przysługuje Uczestnikowi do chwili rozpoczęcia imprezy.  Za pokrycie kosztów Imprezy oraz poniesionych przez. Organizatora kosztów dodatkowych, powstałych wskutek zmiany Uczestnika imprezy odpowiadają solidarnie Uczestnik oraz osoba przejmująca jego prawa i obowiązki.

31.  W celu zminimalizowania kosztów rezygnacji Uczestnika z imprezy może on wykupić, ubezpieczenie od kosztów rezygnacji.

32.  W przypadku rezygnacji Uczestnika z imprezy w trakcie jej trwania lub braku możliwości jej kontynuowania z przyczyn leżących po jego stronie, uważa się, że wysokość wniesionych opłat jest równa wysokości poniesionych kosztów przez Organizatora i stanowi ona sumę odstępnego.

33.  Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał w czasie trwania imprezy o ile szczegółowe warunki imprezy nie przewidują inaczej.

Reklamacje.

34.  Reklamacje Uczestnika przyjmowane są do 7 dni od zakończenia imprezy w formie pisemnej. Wszystkie reklamacje wpływające po tym terminie uznane zostaną za bezskuteczne. Reklamacje dotyczące zaistniałych zdarzeń muszą być zgłoszone na bieżąco, pod rygorem nieważności, na miejscu trwania imprezy, kierownikowi lub przedstawicielowi Organizatora. Ustna forma zgłoszenia reklamacji jest wystarczająca, jeżeli Uczestnik dokonał stosownego wpisu, dotyczącego zdarzenia w dokumentacji imprezy przewidzianej regulaminem, w innych przypadkach niezbędna jest forma pisemna z uzyskaniem potwierdzenia jej przyjęcia. Reklamacje rozpoznawane będą w terminie do jednego miesiąca od dnia wpłynięcia do Organizatora. W uzasadnionych przypadkach okres ten może być wydłużony, o czym Uczestnik zostanie poinformowany.

Odpowiedzialność Organizatora.

35.  Organizator odpowiada za prawidłową realizację imprezy na warunkach zawartych w jej szczegółowym opisie za wyjątkiem wad i niedogodności wynikających z przyczyn niezależnych (warunki atmosferyczne, siły wyższe, działania i zaniechania osób trzecich, awarie techniczne itp.) lub zawinionych przez Uczestników.

36.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do Uczestnika ponad kwotę rzeczywistej szkody i utraconych korzyści, pod warunkiem ich udokumentowania, w sposób określony przepisami prawa cywilnego. Roszczenia finansowe Uczestnika związane z wydatkami, które poniósł z winy Organizatora, powinny być udokumentowane rachunkami.

37.  Organizator nie odpowiada za szkody moralne.

38.  Organizator wyłącza całkowicie odpowiedzialność za wady imprez objętych ofertą Organizatora, o ile oferta została odmiennie zaprezentowana przez osoby działające w imieniu Organizatora.

39.  Organizator wyłącza odpowiedzialność w stosunku do Uczestnika imprezy, który zostanie z niej usunięty lub rezygnuje z niej w czasie jej trwania, z przyczyn leżących po jego stronie i niezawinionych przez Organizatora.

40.  Organizator wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą, przekraczającą kwoty gwarantowane polisą na danej imprezie. Potrzeba podwyższenia kwoty polisy powinna być zrealizowana przez Uczestnika we własnym zakresie.

41.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestnika w trakcie realizacji imprezy, a w przypadku posiadania rzeczy cennych zaleca je ubezpieczyć we własnym zakresie.

Ubezpieczenie.

42.  Uczestnicy ubezpieczeni są od NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) oraz na imprezach zagranicznych od KL (kosztów leczenia).

43.  W przypadku imprez z dojazdem własnym, nie zawarcie umowy ubezpieczeniowej na czas przejazdu obciąża Uczestnika.

Inne.

44.  W sprawach nie uregulowanych w powyższych warunkach, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego lub innych szczególnych ustaw przewidzianych prawem. Wszelkie, wynikające spory będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez sąd powszechny według właściwości określonej w Kodeksie Postepowania Cywilnego.