Przejdź do treści
Strona główna » Program egzaminów na stopnie motorowodne.

Program egzaminów na stopnie motorowodne.

Zakres wiedzy na egzaminy na polskie patenty i licencje motorowodne.

Zgodnie z: ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)
z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej

Zakres wiedzy na egzaminy na polskie patenty i licencje motorowodne.

Zgodnie z: ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)
z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej

Zakres wiedzy i umiejetności na stopień:  STERNIKA MOTOROWODNEGO.

 Wiedza teoretyczna:
1) podstawy budowy jachtów motorowych;
2) silniki i układy napędowe, w tym:
 
  a) budowa silników,
  b) obsługa i konserwacja silników,
  c) zasady rozruchu i zatrzymania pracy silników,
  d) podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów motorowych;
  3) manewrowanie jachtem motorowym;
4) zasady prowadzenia skuterów wodnych;
5) podstawy locji, w tym w szczególności:
 
a) znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,
  b) mapy i przewodniki,
  c) drogi wodne i budowle hydrotechniczne;
6) wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:
 
a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
  b) wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,
  c) działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,
  d) postępowanie w sytuacji ?człowiek za burtą?,
  e) udzielanie pierwszej pomocy,
  f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii;
7) wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:
 
a) skala prędkości wiatru,
  b) zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
  c) komunikaty meteorologiczne;
8) pomoce nawigacyjne;
9) ochrona wód przed zanieczyszczaniem;
10) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

2. Umiejętności praktyczne:
1) manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:
a) prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
b) wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm
?człowiek za burtą?,
c) kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;
2) kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie;
3) praca w charakterze członka załogi;
4) podstawowe prace bosmańskie.

 Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu MOTOROWODNEGO STERNIKA MORSKIEGO
1. Wiedza teoretyczna:
1) budowa jachtu, w tym:
a) eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń oraz ocena ich stanu technicznego,
b) wyposażenie jachtu morskiego;
2) silniki i układy napędowe, w tym:
a) znajomość budowy silników jachtów motorowych w zakresie umożliwiającym ocenę usterek możliwych do usunięcia
na morzu,
b) zasady prawidłowego rozruchu i zatrzymania silnika, drobnych zabiegów regulacyjnych,
c) kontrola pracy silnika i jej ocena,
d) zasady prawidłowej eksploatacji akumulatorów,
e) znajomość zasad BHP przy obsłudze napędów;
3) locja, w tym:
a) oznakowanie nawigacyjne,
b) jachtowe pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł),
c) znaki i skróty stosowane na mapach,
d) podstawowa znajomość układu tablic pływów i prądów pływowych,
e) przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu;
4) nawigacja, w tym:
a) jachtowe pomoce i przyrządy nawigacyjne (sondy, odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej, wskaźniki wielofunkcyjne
itp.),
b) podstawy nawigacji terestrycznej,
c) nawigacja zliczeniowa;
5) meteorologia, w tym:
a) podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystywanie,
b) radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych;
6) sygnalizacja i łączność, w tym:
a) sygnalizacja wzywania pomocy, procedury GMDSS, wykorzystanie środków pirotechnicznych oraz radiostacji VHF,
b) sygnały ostrzegawcze;
7) planowanie rejsu, z uwzględnieniem:
a) ograniczeń wyjścia i wejścia do portu,
b) odległości i czasu trwania rejsu,
c) ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu,
d) przygotowania załogi i jachtu;
8) ratownictwo, w tym:
a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
b) postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji lub wypadku,
c) pierwsza pomoc i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym oraz łodzią zabezpieczenia
ratowniczego,
d) przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania,
e) ?człowiek za burtą? na morzu,
f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,
g) sztrandowanie;
9) ochrona wód przed zanieczyszczaniem;
10) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

2. Umiejętności praktyczne:
1) manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:
a) prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
b) wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm
?człowiek za burtą?,
c) kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;
2) kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie.

3. Egzamin na patent motorowodnego sternika morskiego dla osób, które nie posiadają patentu sternika motorowodnego,
obejmuje zakres wiedzy teoretycznej określonej w częściach III i IV.

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu MECHANIKA MOTOROWODNEGO.

1. Wiedza teoretyczna:
1) budowa i obsługa silników spalinowych;
2) budowa i obsługa siłowni jachtów morskich;
3) wiadomości o paliwach płynnych, olejach i smarach;
4) znajomość budowy i obsługi urządzeń i instalacji elektrycznych jachtów;
5) znajomość budowy i obsługi urządzeń i instalacji wodnych jachtów;
6) wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego;
7) ochrona przed awariami i pożarami, bhp siłowni, ochrona środowiska naturalnego.
2. Umiejętności praktyczne:
1) przygotowanie jachtów i siłowni do rejsów morskich;
2) obsługa silników i siłowni jachtów.

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania licencji do uprawiania turystyki wodnej na jachtach
motorowych przy HOLOWANIU NARCIARZA WODNEGO LUB INNYCH OBIEKTÓW PŁYWAJĄCYCH

1. Wiedza teoretyczna:
1) wiadomości ogólne o sprzęcie;
2) zasady porozumiewania się między jachtem holującym a narciarzem lub użytkownikiem obiektu pływającego;
3) załoga jachtu holującego;
4) warunki bezpieczeństwa podczas holowania;
5) przygotowanie miejsca startowego;
6) przygotowanie jachtu holującego;
7) przygotowanie sprzętu do holowania;
8) przygotowanie liny;
9) przepisy w zakresie holowania narciarza lub innych obiektów pływających.

2. Umiejętności praktyczne:
1) start z wody;
2) start z pomostu lub innego pełniącego podobne funkcje urządzenia;
3) holowanie narciarza lub innych obiektów pływających, w tym holowanie po prostej i slalomem;
4) zakończenie holowania na wodzie i na brzegu;
5) manewry jachtem holującym, w tym zwroty, podpływanie po upadku.

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania licencji do uprawiania turystyki wodnej na jachtach
motorowych przy HOLOWANIU STATKÓW POWIETRZNYCH.

1. Wiedza teoretyczna:
1) wiadomości o holowanych za łodziami statkach powietrznych i sprzęcie do holowania;
2) zjawiska fizyczne w lotach holowanych;
3) organizacja lotów holowanych;
4) warunki bezpieczeństwa podczas holowania statków powietrznych;
5) przygotowanie miejsca startowego;
6) przygotowanie jachtu holującego;
7) przygotowanie liny i sprzętu holowanego;
8) zasady porozumiewania się między holującym a użytkownikiem statku powietrznego;
9) przepisy w zakresie holowania statków powietrznych.

2. Umiejętności praktyczne:
1) przygotowanie startu;
2) podejmowanie statku powietrznego z wody;
3) podejmowanie na pokład jachtu osoby holowanej;
4) manewry jachtem holującym, w tym umożliwiające start, loty po prostej, zawracanie, wznoszenie, lot poziomy, zniżanie,
wodowanie, lądowanie;
5) zakończenie holowania.

[cennik] [warunki] [terminy]